POLICYPolicy samt rutinbeskrivning för styrelsemedlemmar, aktiva och kontaktpersoner i Svenska Beauceronklubben.

Policy
Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier är överordnad vår egen policy. För de områden som inte täcks av SKK´s policy gäller vår egen.

Alla engagerade i Svenska Beauceronklubben har ett ansvar för att en grund läggs till en god föreningskultur där samarbete och gemensamma mål är nyckelorden.

För att vi tillsammans ska kunna verka för och ge information om vår ras gäller nedanstående grundläggande riktlinjer för att vi ska kunna arbeta i en god anda i klubben.

  • Verksamma i Svenska Beauceronklubben ska ha rasens bästa för sina ögon
  • Alla intresserade ska ges bra service och alla ska behandlas lika vid förfrågningar om rasen
I alla sammanhang där man på något sätt representerar Svenska Beauceronklubben - oavsett om det är i egenskap av styrelseledamot, en kommitté eller som sittande i en rasmonter - är man alltid en representant för klubben. Detta innebär att man i alla sammanhang bör vara försiktig med vad man skriver och säger. Det är rasen som ska marknadsföras, inte enskilda hundar, uppfödare eller andra personer.

Förtroendevalda ska vara objektiva i den meningen att hänvisning alltid ska göras till klubbens hemsida angående aktuella valpkullar. Favorisering av vissa kennlar får således inte förekomma.

Information
Information som berör klubben och dess arrangemang skall publiceras på klubbens hemsida i första hand och i klubbtidningen Dubbelsporren om möjlighet finns. Via klubbens Facebooksida kan man hänvisa till hemsidan om att ny information finns. Information som publicerats på annat än klubbens hemsida kan klubben inte ta ansvar för eller svara för att informationen är korrekt. Om någon vill göra reklam för något klubben arrangerar på sin egen hemsida ska detta alltid göras genom en länk till www.beauceronklubben.com.

Hemsidan
På hemsidans startsida (dvs. förstasidan) får inte kennelnamnet finnas på månadens bild, däremot får den finnas under bilden när man klickar in sig på den.
Gratulationer till hundar som deltar i kval till SM eller i SM, samt internationella tävlingar får uppmärksammas.
Utmärkelser som delas ut av Svenska Beauceronklubben till uppfödare får uppmärksammas på hemsidan/förstasidan.

Övrigt
Styrelsen tar gärna emot kritik, synpunkter och förslag via mail till info@beauceronklubben.com

RUTINBESKRIVNINGAR

Regler för div arrangemang och aktiviteter som sker inom klubbens regi.
Det åligger klubben att på ett otvetydigt sätt kunna redovisa alla aktiviteter runt läger, mh, korning, träffar mm.
Alla klubbens medlemmar har lika rätt att delta i aktiviteter arrangerade av klubben. Om fler intresserade än antal platser finns ska fastställd prioritering ske enligt nedan, därefter gäller lottning. Information ska i god tid innan aktiviteten äger rum läggas ut på hemsidan och, om möjligt, publiceras i DS.

Alla ekonomiska transaktioner ska gå via klubbens PG-konto.

Anmälningsavgifter ska betalas vid anmälan. Anmälningar är bindande och återbetalning av anmälningsavgift sker endast mot uppvisande av sjuk/veterinärintyg.

Aktiviteter
Återrapporteringen av aktiviteter arrangerade i klubbens regi ska alltid ske till klubben och publiceras på hemsidan och eventuellt i DS.
Den person som är ansvarig för arrangemanget ansvarar även för att återrapportering sker. Detta gäller även om uppgiften delegerats.
En förtroendevald som av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag måste se till att överlämnandet av uppdraget sker på ett sådant sätt att verksamheten inte störs och så att påbörjade aktiviteter kan fullföljas.
Det är klubbens skyldighet att se till att dess medlemmar ska kunna och vilja medverka vid aktiviteter arrangerade av klubben. Alla medlemmar ska ges möjlighet att medverka, ha roligt och känna sig välkomna. Det är av yttersta vikt och ett absolut krav, att aktiva och förtroendevalda personer inte på något sätt offentligt uppför sig eller uttalar sig på så sätt att detta blir omöjligt.

Prioriteringsordningar
I alla förekommande fall får personer som inte är medlemmar delta endast om tomma platser behöver fyllas.

Läger
Så många som möjligt ska beredas möjlighet att delta, dock inom budget. Om begränsat antal platser finns ska medlemmar med beauceron prioriteras, därefter gäller lottning. Instruktör med annan ras undantas från prioriteringsordningen.

MH, korning
Vid dessa aktiviteter är det alltid begränsat antal platser. Medlemmar och beauceronekipage ska prioriteras. Alla prioriteringar för MH och MT ska syfta till att gynna aveln. D.v.s. en hel kull eller större del av en kull har företräde.
Vid MH prioriteras hundar som är i behov av MH för tävlande och vid mentaltest prioriteras hundar som riskerar att falla utanför åldersgränsen.
Om för många ekipage kvarstår efter prioritering tillämpas lottning. Om antalet ekipage är fyra eller färre äger klubben rätt att ställa in aktiviteten och återbetala anmälningsavgifterna. Om plats finns för hundar av andra raser ska prioritering göras enligt följande:
1. Hund av SBK-ras i behov av MH för registrering av avkomma.
2. Hund i behov av MH för tävlande.
Om en uppfödare eller annan person vill ordna eget MH eller Korning och själv styra prioriteringsordningen helt, är det tillåtet att låna klubbens arrangörs ID. I dessa fall är det inte nödvändigt att annonsera överhuvudtaget. Klubben betalar dock inte eventuella ekonomiska underskott i dessa fall.

Ersättning
Ersättning till instruktörer och lärare mm ska betalas ut till angivna kontonummer och alltid redovisas med personuppgifter (för kommande kontrolluppgifter) om ersättningen betalas som lön.

Om personen i fråga har eget företag ska ersättningen istället utges mot faktura. Det skall tydligt framgå att de har f-skattesedel på fakturan.

Om arrangerande person inte vill/kan lägga ut pengar för diverse inköp ska han/hon redovisa beräkning av kontantbehov för förskottsutbetalning. Denna ska attesteras av ordförande för att utbetalning ska kunna ske (ett ok via mail är att betrakta som attest). Alla inköp ska redovisas skyndsamt med giltiga kvitton för att kunna godkännas. Det åligger sedan kassören att utan fördröjning rapportera aktuell inbetalningsstatus till ansvarig person.

Alla aktiviteter som arrangeras inom klubben skall föregås av en budget som ska presenteras styrelsen för godkännande. Ersättning till personer som fakturerar via företag (innehar f-skattesedel) ska budgeteras inkl. moms och ersättning som lön ska budgeteras inkl. arbetsgivaravgifter.

Då det åligger klubben att betala preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket är de ersättningar som betalas ut som lön alltid exklusive skatt. Det är viktigt att klargöra det vid engagerande av instruktörer m fl. så att inga missförstånd uppstår.

Som medlem i Svenska Beauceronklubben kan man erhålla reseersättning, i form av körda mil eller kostnad för parkering, när man representerarar klubben på t ex sammankomster för SBK, SKK eller andra evenemang, t ex närvaro i monter vid större utställningar. Man måste dock själv i förväg ansöka om detta via mail till styrelsen, info@beauceronklubben.com. (Om man själv ställer ut sin hund på en utställning och efter det står i monter kan man få ersättning för merkostnad för parkeringsavgift, men ingen milersättning eftersom man ändå åker för att visa upp sin hund). Milersättning utgår enligt Skatteverkets gällande regler.

Alla utlägg ska attesteras av ordförande och ordförandes utlägg attesteras av vice ordförande (ett ok via mail är att betrakta som attest).

Den som representerar klubben vid sammankomster arrangerade av SKK, SBK etc. ska alltid sammanställa en kort rapport och maila den till info.beauceronklubben.se.

För personer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång och är födda 1938 eller senare betalas enbart ålderspensionsavgift av arbetsgivaravgifterna (10,21 procent) och en särskild löneskatt på 6,15 procent.

För personer födda 1937 eller tidigare, betalas enbart en särskild löneskatt på 6,15 procent.
2017-01-24
Styrelsen