RESULTATPå denna sidan presenteras samtliga officiella resultat från Beauceroner. Resultaten behöver inte rapporteras in utan hämtas direkt från hunddata eller SBK tävling. Ser ni däremot något som inte stämmer eller om något resultat saknas kan ni maila webmaster@beauceronklubben.com.

OBS! Deltagande i Topparna är baserat på att man själv skickar in resultat då endast medlemmar i Svenska Beauceronklubben, med svenskregistrerade beauceroner, har rätt att delta. Dessa resultat hämtas alltså INTE automatiskt som vid övrig resultatrapportering.

Nedan kan ni läsa lite kort om de olika grenarna/proven och hitta regler:


MH

Resultat hämtade från SKK hunddata samt Avelsdata

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Läs mer på Brukshundklubbens hemsidaBPH

BPH - Beteende och personlighetsbeskrivning hund är Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning som är utformad för att passa alla hundar oavsett ras. Läs mer om BPH på kennelklubbens hemsida

L-TEST

L-test rapporteras in och kontrolleras hos RPS.

RPS L-test = Rikspolis styrelsens lämplighets test, utförs på hund i första hand för att göra en individuell bedömning för en viss tjänsteuppgift. Vid en L-test finns ett visst antal fastställda moment, men dessa måste inte användas på ett speciellt sätt utan besiktningsmannen har frihet att själv påverka testen för att få fram och kunna se de egenskaper som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning.
Att en hund har en godkänd L-test innebär inte att hunden är gk polis eller väktarhund, utan enbart att hunden är lämplig att testas som tjänstehund. En prövotid får sedan avgöra hundens tjänsteduglighet.
BRUKSPROV

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark. Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden.


De olika specialerna är:

 • Spår - i spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.
 • Sök - i sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.
 • Rapport - i rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.
 • Patrull - i patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.
 • Skydd - i skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Läs mer om bruksprov på SBKs hemsida.


IGP (tidigare IPO)

Inom Internationell prövningsordning IGP (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Provformer i IGP:

 • IGP-prov - den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen. För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.
 • BSL (brukshundprov spår lydnad) - är en provform som använder samma klassindelning och består avsamma spår och lydnad som i IGP (IPO).
 • IFH-1 och IFH-2 (FH 1 och FH 2) - provformer som är rena spårprov i två olika klasser.
 • IGP-FH - en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Läs mer om IGP på SBKs hemsida.


LYDNAD

Lydnad finns i fyra olika klasser, Startklass, klass 1, klass 2 och klass 3.

För få starta i nästa klass måste hunden uppnått minst ett 1a-pris (160 p av 200 p i Startklass och 256 poäng i klass 1 och 2). Tre stycket 1a-pris i samma klass ger Lydnadsdiplom (titeln LD) för den klass som hunden tävlat i. För Svenskt Lydnadschampionat krävs 3 st 1:a-pris i klass 3 (SE LCh tilldelas endast renrasig hund).

Läs mer om tävlingslydnad på SBK hemsida.Regler: Startklass - klass 2 (2017.01.01 - 2021.12.31) och Klass 3 (2017.01.01 - 2021.12.31)RALLYLYDNAD

I rallylydnad följer man en bana med skyltar och utför olika moment vid skyltarna.
Det finns fyra olika klasser i rallylydnad: Nybörjar-, Fortsättnings-, Avancerad och Mästarklass.
Maxpoäng i samtliga klasser är 100p. För att få ett kvalificerande resultat måste ekipaget uppnått minst:

Nybörjarklass - 70 p
Fortsättningsklass - 75 p
Avancerad klass - 80 p
Mästarklass - 90 p för certifikat

För bli uppflyttade till nästa klass ska hunden ha genomfört 3 tävlingar med kvalificerande resultat eller fått maxpoäng vid en tävling.

Vid tre kvalificerande resultat i samma klass erhåller hunden rallylydnadstitel. Läs mer om rallylydnad på SBK hemsida.

Regler för rallylydnad (2017.01.01 - 2021.12.31)NOSEWORK

I Nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans.

Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Sedan 1 januari 2017 är det även en officiell tävlingsgren som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKKs regler och har klarat doftprovet.

Mer info finns på Svenska Noseworkklubbens sida: SNWK
UTSTÄLLNING

SKKs utställnings- och championatbestämmelser - direktlänk, öppnas i nytt fönster

SE UCH - Svensk Utställningschampion För att kunna bli Svensk Utställningschampion krävs det för beauceroner att hunden ställs ut i bruksklass på utställning och att hunden där tilldelas 3 st certifikat (CERT). För att kunna ställa ut i bruksklass måste hunden ha uppnått en arbetsmerit.

Godkända meriter som krävs för att kunna erövra ett CERT i bruksklass:

 • Hunden ska var godkänd i lägre klass bruks ( spår, sök, rapport eller skydd ) eller
 • Godkänt vallhundsprov eller
 • Godkänd som draghund ( DRH 2 ) eller
 • Officiellt Tjänstehundscertifikat eller
 • BSL 2 (spår & lydnad, ingen skyddsdel) eller
 • IPO 1 eller VPG 1
För att kunna bli SE UCH ska hunden ha tilldelats 3 CERT i Sverige av minst 2 olika domare.
Dessutom måste ett av CERTen utdelas vid officiell utställning inom SBKs organisation tex vid vår rasspecial eller en SBK-utställning. Minst ett av CERTen ska ha utdelats efter hunden blivit 24 månader och 1 dag.

Godkända arbetsmeriter för erhålla Championatet:
 • Hunden ska var uppflyttad till högreklass bruks ( spår, sök, rapport eller skydd ) eller
 • Godkänt vallhundsprov eller
 • Godkänd som draghund ( DRH 2 ) eller
 • Officiellt Tjänstehundscertifikat eller
 • BSL 3 ( spår & lydnad ingen skyddsdel ) eller
 • IPO 1/VPG 1 med minst betyget tillfredsställande
Hunden kan alltså ta alla sina 3 Cert enbart på arbetsmeriten, godkänd i lägreklass eller BSL2 och sedan erhålla championaten när denna blir uppflyttad till högreklass eller bestått BSL3 provet. I övrigt är arbetsmeriterna detsamma för ställa i bruksklass som för ta championatet.

Hunden måste vara minst 24 månader och 1 dag när ett av CERTen utdelas.

Ett annat sätt för hunden att bli SE UCh är att på utställning i Sverige få 2 CERT av 2 olika domare och det 3:e CERT:et på ett SBK:s bruksprov (utdelas i elitklass) eller 1 CERT på dragprov.

Ett ytterligare sätt för hunden att erövra SE UCh är om hunden redan är utställningschampion i ett annat nordiskt land. Då räcker det med ett CERT på utställning i Sverige, men provmeriterna måste vara uppfylda enligt krav för SE UCH och detta gäller oavsett ålder på hunden.

NORD UCH - nordisk utställnings champion

Hunden ska vara champion i 3 av de nordiska länderna (tex Sverige, Danmark och Norge). Är hunden SE UCh så räcker det med att erövra ett CERT i Danmark för att bli Dansk champion och ett CERT i Norge för att bli Norsk champion och samma sak i Finland. Detta gäller bara de nordiska länderna.

C.I.B - Internationell Beauty Champion

Här krävs det att hunden har fått 2 CACIB I 2 länder av 2 olika domare samt att hunden har bruksmeriterna (se SE Uch). Minst 1 år och 1 dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB:et.

C.I.E - Internationell Show Champion

Här krävs det att hunden har fått minst 4 CACIB utdelade i minst 3 länder av minst 3 olika domare. Minst 1 år och 1 dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

VILTSPÅR

Viltspårets ändamål är att kvalitets bedöma hundens spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött hjortvilt. Samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiska eftersök. I provet förekommer 2 klasser, anlagsklass och öppen klass. Provet är öppet för alla raser.

Prissättning:
I anlagsprovet bedöms hund som godkänd eller icke godkänd, hund måste vara godkänd för att tävla i öppen klass. I öppen klass tilldelas hund, första, andra, tredje eller intet (0) pris. Särskilt god prestation med förstapris kan av domare tilldelas hederspris (HP) Samtliga jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov. Läs mer här Regler för viltspår